Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?

Hoe re-integratie de leefbaarheid kan dienen!

Vrijdag, 30 juni 2017

Aan de Reitdiepskade in Zoutkamp staan twee oranje gekleurde gebouwen. Maar niet minder opvallend is de functie ervan, zoals die sinds kort in de deze voormalige sloepenloodsen aanwezig is: een re-integratiebedrijf, officieel op 3 mei 2017 geopend en vanaf eind 2015 in gebruik. Johan Toxopeus is er directeur en heeft zijn werkruimte in één van de gebouwen. Zonder opsmuk, zoals vaak kenmerkend voor nieuwe kantoren, maar met de voeten stevig op de houten vloer en de deuren open naar de werkruimtes. Kom erin, zegt hij, ik zal je vertellen wat we doen, kunnen we daarna het gebouw bekijken.

 

Loods 20b: leren boven presteren
Loods 20b is een modern re-integratiebedrijf. Een bedrijf dat mensen in het normale arbeidsproces weer kansen  geeft. Jongeren die in de huidige prestatiemaatschappij om wat voor reden ook niet mee kunnen,  maar die net zo goed vaardigheden kunnen ontwikkelen waar we met elkaar wat aan hebben. Maar ook oudere werkzoekenden kunnen in Loods 20b terecht! Kortom, daarmee kan voor de ideeën van de ‘oude’ LTS, met veel aandacht voor de ambachtelijke en technische kant weer wat meer aandacht komen.
Uit de aard van het bedrijf zijn de jongeren in Loods 20b deels productief, deels lerend bezig, ongeveer in een fiftyfifty verhouding. Aanbod van jongeren krijgt Loods 20b van uitkeringsinstanties als het UWV en (gemeentelijke) sociale diensten.
De jongeren die in Loods 20b komen werken, worden niet ‘afgerekend’ op hun prestaties, zoals dat in gangbaar managementjargon heet, ze mogen, zo zegt Johan Toxopeus fouten maken en al werkend leren. Het gaat dus niet om prestatiedoelen, maar om leerdoelen. Immers, van eigen fouten steek je vaak het meeste op. En dan? Dan ligt er een basis om jonge(re) mensen weer betaald werk op de arbeidsmarkt te laten doen en hun eigen waarde te verhogen.

Meester-leerlingprincipe
Loods 20b werkt volgens het traditionele meester-leerlingprincipe.  Ervaren ambachtslieden dragen de kunst over aan hun mogelijke opvolgers. Gebleken is dat dit beproefde recept hoge leereffecten geeft. Maar iedere schijn van vrijblijvendheid moet worden voorkomen, zo zegt Johan Toxopeus. Loods 20b werkt als normaal bedrijf met als principes:

  • kwalitatief goed;
  • voor overeengekomen prijs;
  • op projectbasis;
  • binnen de afgesproken tijd.

Loods 20b combineert deze doelstellingen met het werken aan projecten die de leefbaarheid dienen.
De nog jonge geschiedenis laat dat zien hoe dat in bijvoorbeeld projecten in Kloosterburen en Wehe den Hoorn in de praktijk wordt gebracht. Kleinschalige, maar bijzondere projecten met oog voor de zwakkeren in onze maatschappij. Leefbaarheidsprojecten zijn temeer van belang omdat Zoutkamp in de Waddenzeeregio ligt,  een gebied waar door de  bevolkingskrimp  de leefbaarheid toch al onder druk staat. De projecten worden veelal ter plekke uitgevoerd, maar ook in de werkplaats zelf kan aan projecten worden gewerkt. Ook al ligt de nadruk op de uitvoering, Loods 20b kan ook helpen in het voortraject:  het maken van projectvoorstellen en het ondersteunen bij fondsenwerving ; (waaronder mogelijke subsidies). Hoewel technische en ambachtsvakken vooral voor jongens aantrekkelijk blijken, wil Loods 20b nadrukkelijk ok projecten kunnen aanbieden die voor meisjes aantrekkelijk zijn,  bijvoorbeeld in de communicatiesfeer of waar het gaat om meer fijnzinnige bewerkingen.
Loods 20b is vanuit zijn doelstelling geen bedreiging voor het reguliere bedrijfsleven (en is daarom ook bewust in een stichtingsvorm ondergebracht). Ze kan goed als samenwerkingspartner worden ingeschakeld bij grotere klussen.

Historie
De historie van de gebouwen van Loods 20b is nog nieuw: in 2009 als sloepenloods gebouwd door de Stichting Historische Visserij Zoutkamp (SHVZ) met als doel projecten te starten die een relatie hebben met de (haven)historie van Zoutkamp.  Die historie voert terug tot vóór de inpoldering van het Lauwersmeer in 1969. Tot dan toe was Zoutkamp aan zee gelegen, met alle activiteiten van dien, zoals een vissershaven, viswerkende industrie, scheepswerf, kortom een kern die sterk op zee was georiënteerd. De inpoldering betekende dat het dorp zich opnieuw moest positioneren.
Na de inpoldering volgde in de jaren zeventig een aanzienlijke dorpsvernieuwing. De vestigingsstructuur van het oorspronkelijke vissersdorp is in de afgelopen reeks van jaren weer zoveel mogelijk teruggebracht.

Maar als je iets van het oorspronkelijke Zoutkamp wil zien, dan moet je toch vooral in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen zijn; daar is in het buitenmuseum een vissersdorp herbouwd met onder meer enkele oude vissershuizen uit Zoutkamp op vrijwel dezelfde wijze als in de oude Zoutkamperbuurt.
Nog maar relatief kort geleden, rond 2006, kwam de SHVZ met de nieuwbouw van een tweetal passende bedrijfsgebouwen aan het Reitdiep. Dit met behulp van subsidies uit het Waddenfonds en het Europees Visserijfonds. Recent is met veel inzet vanuit het dorp gewerkt aan het behoud van historische objecten in Zoutkamp: drenkelingenhuisje, kalkovens en sloepen. De gemeente De Marne wilde dat graag in het kader van re-integratie aanpakken. Met de afronding van de laatste projecten is de SHVZ er eind 2015 mee gestopt en is Loods 20b sindsdien één van de huurders van de karakteristieke loodsen.
Zoutkamp heeft 1.235 inwoners (2016) is daarmee het vierde dorp in de gemeente De Marne. Het dorp kent ook nu nog veel bedrijvigheid.

Werkgebied en toekomst
Het werkgebied van Loods 20b, gelegen in de gemeente De Marne, ligt globaal in de regio’s aan de Waddenzee ( Noordwest-Groningen en Noordoost-Friesland). Verder is de blik gericht op het Hogeland en op de aangrenzende noordzijde van het Westerkwartier.

Loods 20b is constant op zoek naar projecten die arbeidszoekenden praktijkervaring kunnen geven. Kleinschalige initiatieven in dorpen lenen zich goed voor  contact met Loods 20b: wellicht zijn er mogelijkheden voor samenwerking. Maar ook de nabije ligging bij de Waddenzee – werelderfgoed! – biedt kansen. Wie meer over Loods 20b wil lezen, kan terecht op de site loods20b  En voor direct contact is de heer J. (Johan) Toxopeus,  directeur van Loods 20b beschikbaar (Reitdiepskade 20,  Zoutkamp, t. 0595-252135; m.  info@loods20b.nl.

Voorbeeldprojecten:
Loods 20b heeft onder meer de afbouw van de TM 48 verzorgd voor het Visserijmuseum van Termunterzijl.

Verder komt de doelstelling van Loods 20b goed naar voren in nieuwe kleinschalige projecten.

In Kloosterburen zijn in de kloostertuin bij de rooms-katholieke Sint Willibrorduskerk planttafels gemaakt in opdracht van de Stichting Sint Jan. U zult denken: planttafels? Inderdaad, het woord zegt het al en de foto’s laten het zien.  Maar bijzonder is de wijze waarop: die zorgt ervoor dat ook ouderen en/of minder-validen kunnen meewerken. Zo kunnen rolstoelen onder de planttafels komen en vinden mensen met gewrichtsproblemen steun op de tafels.

Een tweede voorbeeld vinden we in Wehe-den Hoorn, ook in de gemeente De Marne. Daar is aan de Hoornstervaart een rolstoeltoegankelijke vissteiger gerealiseerd. Zodoende kunnen ook minder-valide bewoners die afhankelijk zijn van een scootmobiel of rolstoel gaan vissen. De plaatselijke visvereniging in het dorp had hier nadrukkelijk om gevraagd.

 

Ton Hoekstra, Groninger Dorpen.