Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Fondsenlijst


  Laatste wijziging: 12 maart 2021

  Inzendtermijn: U kunt vanaf 4 maart 2021 aanvraag doen vóór 1 april, 15 mei, 15 september en 1 november.

  Activiteiten van cultuur- en erfgoedinstellingen gericht op Groningse deelnemers en publiek, maken aanspraak op de subsidie Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed. Met deze regeling moedigt de provincie instellingen aan om nieuw cultuuraanbod te maken.

  Uitgelichte criteria

  • Cultuur- en erfgoedinstellingen in de provincie Groningen kunnen de subsidie aanvragen.
  • Voorwaarde is wel dat de activiteiten zich richten op Groningse deelnemers en publiek.
  • De activiteiten moeten de lokale belangen overstijgen.
  • In 2021 krijgen projecten maximaal 70% subsidie.
  • Vanaf 2022 wordt maximaal de helft van de subsidiabele kosten vergoed.
  • De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 40.000.
  De activiteiten moeten zich richten op Groningse deelnemers en publiek. Ga naar de website

  Laatste wijziging: 19 mei 2020

  Inzendtermijn: Jaarlijks (zie website)

  Subsidie voor projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid of eropuit!

  Uitgelichte criteria

  • Het project/initiatief voldoen aan minimaal één van de volgende specifieke criteria:
   • Verkeersveiligheid
   • (Duurzame) mobiliteit
   • Iedereen eropuit
  • Realisatie binnen één jaar
  • Project/initiatief moet een blijvende waarde hebben
  Per provincie is een bedrag beschikbaar. Ga naar de website

  Laatste wijziging: 21 april 2023

  Inzendtermijn: 21 april tot en met 31 oktober 2023

  Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan groei van bos en andere houtige landschapselementen in de provincie Groningen. Het kan gaan om bospercelen, houtsingels of beplanting langs wegen en wijken, en groen op erven, bedrijventerreinen of schoolpleinen.

  Uitgelichte criteria

  Het programma bestaat uit vijf programmalijnen. Elke programmalijn kent een apart budget [en aparte voorwaarden]:

  • ‘Bosaanleg’: € 400.000;
  • ‘Lijnen in landschap’: € 150.000;
  • ‘Vergroening erven’: € 45.000;
  • ‘Vergroening bedrijventerreinen’: € 75.000;
  • ‘Vergroening schoolpleinen’: € 25.000.
  Provincie Groningen Ga naar de website

  Laatste wijziging: 6 november 2020

  Inzendtermijn: 1 december 2020, 1 april 2021 en 1 september 2021

  Kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte verbeteren, door het ondersteunen van kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en kunst in de openbare ruimte

  Uitgelichte criteria

  • De aanvrager dient een instantie te zijn zonder winstoogmerk.
  • Geen bijdrage voor kunst- en cultuurprojecten in relatie tot o.a molens, muziekkoepels en varend erfgoed
  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 30 oktober 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  De stichting heeft als doel: ‘de bevordering van het welzijn van ouderen en al hetgeen daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord’. Zij doet dit o.a. door het ondersteunen van sociaal-maatschappelijke projecten in binnen- en buitenland ten behoeve van ouderen.

  Uitgelichte criteria

  • Brentano ondersteunt met name initiatieven ten behoeve van kwetsbare ouderen, of initiatieven die het risico op kwetsbaarheid kleiner maken. Het gaat om ‘de ontmoeting’, het voorkomen van isolement, stimuleren van zelfredzaamheid.
  • Aanvragen van en voor vitale ouderen, of behorend tot reguliere (gezondheids)zorg passen minder bij het fonds.
  • Enkele andere criteria: geen exploitatiekosten of bijdragen voor reeds gestarte of voltooide projecten.
  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 18 mei 2020

  Inzendtermijn: 4 maart, 13 mei, 12 augustus en 21 oktober

  Ondersteunen van projecten die de regio versterken op de volgende gebieden: • economie • innovatie • maatschappij • cultuur.

  Gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier Ga naar de website

  Laatste wijziging: 26 oktober 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Vergroting waardering, respect, kennis voor de natuur, bij jeugd tot en met 25 jaar. DikGroen richt zich vooral op kleinschalige projecten waarin kinderen/ jongeren echt de natuur in gaan om de natuur te beleven.

  Uitgelichte criteria

  • Een project kan worden ingediend door jeugd tot en met 25 jaar, maar ook     door jeugd-verenigingen of stichtingen.
  • Een bijdrage-toekenning is in beginsel eenmalig en niet structureel.
  • Het project mag aangevraagd worden onder overheids- of commerciële      vlag (dus bijvoorbeeld aanvragen van gemeentelijke school of commercieel kinderdagverblijf), echter aanvragen van niet-overheid en niet-commerciële instellingen hebben voorrang.

  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 6 november 2020

  Inzendtermijn: 1 maart en 1 september

  Het Dinamo Fonds beoogt een waardevolle en toenemende bijdrage te leveren aan maatschappelijk gezien belangrijke doelen aan projecten op het gebied van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg.

  Uitgelichte criteria

  • Als aanvrager ben je verplicht een actieve bijdrage te leveren aan de naamsbekendheid van het Dinamo Fonds.
  • Ook dient de aanvrager binnen een jaar na ontvangst van de uitkering het evaluatieformulier Dinamo Fonds in te vullen.
  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 6 november 2020

  Inzendtermijn: 6 juni 6 september 6 december

  Het doel van de stichting is het doen van uitkeringen aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen in de ruimste zin des woord.

  Uitgelichte criteria

  • Het aanvraagformulier dient minimaal twee maanden voor aanvang van het project door de Emmaplein Foundation te zijn ontvangen.
  • De Emmaplein Foundation stelt als voorwaarde te worden vermeld in al het publiciteitsmateriaal van het gesteunde evenement/de gesteunde instelling.
  Noord Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 26 oktober 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend, in volgorde van binnenkomst behandeld Indienen kan tot uiterlijk zes weken voorafgaand aan de vergader-data; 31 maart, 1 juli, 30 september en 2 december

  Als stimuleringsfonds voor ouderenprojecten bevordert Fonds Sluyterman van Loo het welbevinden van ouderen. Kernbegrippen: zingeving, waardigheid, autonomie en welbevinden

  Uitgelichte criteria

  • Primair gericht zijn op het welzijn van kwetsbare ouderen.
  • In tijd beperkt zijn, dan wel kans maken op vervolg-financiering al of niet door derden.
  • Er wordt geen subsidie verleend aan inrichtingskosten, investeringen in ontroerend goed en mobiliteit.

  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 26 oktober 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend (De aanvraag dient minimaal vier maanden voor de start van het project ingediend te zijn)

  Fonds 21 maakt ondernemende, culturele en bijzondere sociaal-maatschappelijke initiatieven mogelijk. Het fonds steunt spraakmakende grote en kleine projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij

  Uitgelichte criteria

  • De aanvrager is een Nederlands rechtspersoon: een Nederlandse stichting, vereniging, B.V. of N.V. zonder winstoogmerk.
  • De aanvraag betreft projectgebonden activiteiten: activiteiten die binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvinden. Er is sprake van een duidelijk begin en einde.
  • Voor de financiering van het project is er een evenwichtige verdeling tussen eigen inkomsten, bijdragen van overheid en bedrijfsleven, private en/of publieke fondsen.

  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 26 oktober 2020

  Inzendtermijn:

  Verzamelwebsite met alle fondsen bestemd voor projecten voor ouderen. De QuickScan geeft snel en duidelijk aan voor welke fondsen jouw project in aanmerking komt

  Uitgelichte criteria

  Verschillende criteria, afhankelijk van fonds.

  Ga naar de website

  Laatste wijziging: 18 mei 2020

  Inzendtermijn: 6 juni en 10 oktober

  Projecten die door het Gebiedsfonds worden ondersteund moeten gericht zijn op het versterken van de identiteit van het gebied, natuur en economische ontwikkeling.

  Gemeenten Stadskanaal en Westerwolde Ga naar de website

  Laatste wijziging: 1 februari 2021

  Inzendtermijn: Vóór 1 april, resp. 1 oktober.

  De Geert van Mesdagstichting kan een eenmalige financiële bijdrage toekennen aan organisaties of particulieren ten behoeve van kleinschalige projecten die tegemoet komen aan de noden en behoeften van lichamelijk, geestelijk of materieel minder bedeelden in het noorden des lands.

  Uitgelichte criteria

  U bent een groep particulieren of een  organisatie zonder winstoogmerk.

  Het doel waarvoor u een financiële bijdrage aanvraagt, komt overeen met wat is vastgelegd in de statuten:

  De stichting stelt zich ten doel de tegemoetkoming in de noden en behoeften van -lichamelijk-, geestelijk- of materieel minder bedeelden, een en ander in de meest ruime zin des woords, met daarbij de uitdrukkelijke bedoeling deze tegemoetkoming vooral ten goede te doen komen aan kleinschalige projecten en/of individuele personen bij voorkeur in het noorden des lands.

  De aanvraag is voor een nog te realiseren project.

  Het project heeft in principe een eenmalig karakter.

  De financiële bijdrage wordt niet gebruikt om structurele kosten te dekken of financiële tekorten weg te werken.

  Het project kan niet (volledig) worden gefinancierd uit andere middelen of subsidies.

  Noorden van Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 22 april 2022

  Inzendtermijn: Aanvragen moeten worden ingediend voor 20:59 uur op 29 april 2022.

  Uitgelichte criteria

  Community Grants financieren projecten die zich richten op:

  • Onderwijs
  • Algemeen economisch belang
  • Overbruggen van de digitale kloof
  • Duurzaamheid
  • Gezondheid en wetenschap
  • Kunst en Cultuur
  Omgeving datacenters Google Ga naar de website

  Laatste wijziging: 19 mei 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland.

  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 19 mei 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  We faciliteren, stimuleren en ondersteunen initiatieven van bewoners die natuur en landschap in hun woonomgeving willen versterken en er samen voor willen zorgen.

  Provincie Groningen Ga naar de website

  Laatste wijziging: 18 mei 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Steunt voornamelijk kleinschalige projecten op het gebied van geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en duurzaamheid en achterstand in Nederland.

  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 23 oktober 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Het nieuwe Doen is een revolverend fonds. Het is een maatschappelijk fonds opgericht door de Provincie Groningen. Het fonds verstrekt leningen voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie.

  Uitgelichte criteria

  • De aankoop,  nieuwbouw, verbouw of het herstel van maatschappelijke accommodaties, en de inboedel die hiertoe behoort, komen in aanmerking voor een bijdrage.
  • De aankoop,  nieuwbouw, verbouw of het herstel van Zorg- en welzijns-gerelateerd vastgoed, en de inboedel die hiertoe behoort, komen in aanmerking voor een bijdrage.
  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 30 oktober 2020

  Inzendtermijn:

  Stimuleren van initiatieven van inwoners en kleine ondernemers ter bevordering van de leefbaarheid, economie, natuur en klimaat en werken en leren.

  Uitgelichte criteria

  • Draagt bij aan en gaat nooit ten koste van: leefbaarheid, economie, natuur en klimaat, werken en leren.
  • Positief effect op de omgeving en draagvlak in de buurt.
   Toekomstbestendig is.
  • Max. 50% van de projectkosten bij inwonersinitiatieven
  • Max 50% van de investeringskosten bij kleine ondernemers
  • € 10.000-€125.000 voor inwoners-groepen
  • € 10.000-€15.000 voor kleine ondernemers
  Provincie Groningen Ga naar de website

  Laatste wijziging: 26 oktober 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) stimuleert de overheid de komende jaren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd.

  Uitgelichte criteria

  • Subsidie is mogelijk voor de verschillende apparaten.
  • De aanvrager is eigenaar van de investering.
  • De aanvrager mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
  • De aanvrager neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik (uitstel mogelijk).

  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 19 mei 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  De Janivo Stichting steunt projecten voor kinderen en jongeren op het gebied van maatschappij en kunst die bijdragen tot een betere samenleving.

  Uitgelichte criteria

  • Het betreft activiteiten die geheel ten goede komen aan kinderen , jongeren of jongvolwassenen tot 25 jaar, in een kwetsbare situatie en/of achterstandspositie.
  • Bouw, renovatie, inrichting of exploitatie van gebouwen en terreinen komt niet in aanmerking.
  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 19 mei 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Jantje Beton draagt bij aan de realisering van nieuwe speelplekken in de buurt, of het verbeteren, vernieuwen van bestaande speelplekken en - mogelijkheden. Ze ondersteunt bij het realiseren van plannen met voorlichting en een financiële bijdrage.

  Uitgelichte criteria

  • Kinderen hebben aantoonbaar invloed op de locatiekeuze, de opzet en/of uitvoering van het project.
  • Projecten met primair een onderwijs -, sport – of cultureel karakter zijn uitgesloten.
  • Het project wordt binnen 1 jaar na evt toekenning gerealiseerd.
  • Er is gemeentelijke cofinanciering.
  • Het project heeft een onderhoud – en beheersplan voor komende 5 jaar.
  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 30 oktober 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Ze steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander.

  Uitgelichte criteria

  • Focus ligt op projecten voor kwetsbare mensen
  • Inzet van vrijwilligers is harde eis
  • Kosten voor nieuwbouw en aanbouw, renovatie en inrichting komen niet in aanmerking voor financiering.
  • Projecten die primair gericht zijn op cultuur, milieu en sport komen niet in aanmerking voor financiering.

  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 6 juli 2021

  Inzendtermijn: Het kiem- en zaaigeld kan gedurende het hele kalenderjaar worden aangevraagd. Aanvragen worden binnen een week behandeld.

  Het kiem- en zaaigeld is een éénmalige investering om een initiatief te ondersteunen in de (door)ontwikkeling. Dit is onafhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin het bewonersinitiatief zich bevindt.

  Uitgelichte criteria

  • Het initiatief draagt aantoonbaar bij aan de doelstellingen en uitgangspunten van de Kracht van de Veenkoloniën: Positieve Gezondheid en Eigenaarschap. Initiatiefnemers staan open voor deelname aan de bewoner gestuurde monitoring.
  • Om in aanmerking te komen voor Kiem- en Zaaigeld moet het aannemelijk gemaakt worden dat er geen andere middelen beschikbaar zijn vanuit de gemeente, fondsen of dorpsbudgetten.
  •  De betrokken Gemeente is bekend met (de plannen voor) het initiatief.
  De gemeenten Coevorden, Hoogeveen, Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Midden-Groningen, Emmen, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Oldambt en/of Westerwolde. Ga naar de website

  Laatste wijziging: 26 oktober 2020

  Inzendtermijn: Maatregelen kunnen tot ca medio 2027

  Projecten moeten de relatie tussen dorpen en het omliggende landschap verbeteren en/of landschappelijke structuren versterken (of de beleving daarvan) In principe wordt bebouwing of regulier/achterstallig beheer en onderhoud niet gefinancierd, tenzij het gaat om cultuurhistorisch waardevolle objecten.

  Uitgelichte criteria

  Het project draagt bij aan minstens één van de thema’s in het programmaplan: dorpen, beplantingen, dijken, watergangen of historische terreinen en wierden.

  Met verschillende betrokkenen en geïnteresseerden uit het gebied is in 2019 een projectenlijst opgesteld.
  Gedurende de looptijd van het programma kunnen er nog projecten afvallen of nieuwe worden toegevoegd op basis van initiatieven uit de omgeving.

  Het project vindt plaats binnen 1,5 km (puntobjecten) of 5 km (structuren) van de Hoogspannings-verbinding. Zolang de provinciale cofinanciering beschikbaar is komen ook structuren binnen 6 km in aanmerking. Ga naar de website

  Laatste wijziging: 19 januari 2021

  Inzendtermijn: Twee tot drie deadlines per jaar. In 2021 zijn dit 31-03 en 30-08.

  Het Lang Leve Kunst Fonds ondersteunt activiteiten waarbij ouderen actief zijn met kunst. Het fonds staat open voor allerlei soorten projecten. Kleine, lokale projecten waarin ouderen onder begeleiding van een kunstenaar kunst maken met een concreet eindresultaat: een voorstelling, een schilderij, een muziekuitvoering. Maar ook projecten met een groter bereik en naast de uitvoering van activiteiten de (door)ontwikkeling van een methodiek.

  Uitgelichte criteria

  Er wordt gekeken naar een aantal drempelcriteria. Bijvoorbeeld dat met het project geen winst mag worden beoogd. Daarnaast zijn er ook inhoudelijke criteria. Hierin worden diverse aspecten onderscheiden:

  • actieve kunstbeoefening
  • creatieve ontwikkeling
  • minimaal 5 keer meedoen
  • liefst in een groep
  • gerichte doelgroep
  • werk samen

  Kijk voor een uitgebreide toelichting op de website van het fonds.

  Landelijk Ga naar de website

  Laatste wijziging: 30 oktober 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  De leefbaarheid, vitaliteit en economie op het platteland versterken en verder ontwikkelen. Dat is wat LEADER nastreeft. Hiervoor ondersteunt zij initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf. Initiatieven die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn.

  Uitgelichte criteria

  Het initiatief heeft betrekking op één van de volgende doelstellingen:

  1. Economische impuls bij achterblijvende minder verstedelijkte gebieden.
  2. Activiteiten of ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie op het platteland vergroten.
  3. Het uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.
  Oost-Groningen: Oldambt, Menterwolde, Veendam, Pekela, Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde Ga naar de website

  Laatste wijziging: 22 januari 2021

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Het Leefbaarheidsfonds van Wold en Waard stelt jaarlijks een financiele bijdrage beschikbaar voor initiatieven die de leefbaarheid bevorderen.

  Uitgelichte criteria

  • Een van de belangrijkste regels is dat het moet het gaan om duurzame fysieke voorzieningen in de directe omgeving van huurders van Wold & Waard. Zij moeten er aantoonbaar gebruik van kunnen maken.
  • Het project moet de leefbaarheid in het Westerkwartier, in het bijzonder de onderlinge verhouding tussen bewoners, bevorderen. Het moet gaan om een fysieke, duurzame voorziening in de directe nabijheid van huurders van Wold & Waard. Zij moeten er ook gebruik van maken.
  • Een aanvraag kan worden ingediend door: 1. Een groep bewoners in het Westerkwartier, wel of niet georganiseerd in een buurt- of wijkvereniging, een bewonersorganisatie, dorpsvereniging of vereniging van dorpsbelangen. 2. Gemeente Westerkwartier.
  • Alleen projecten waarbij de aanvragers zowel financieel als in de vorm van zelfwerkzaamheid een bijdrage leveren, komen voor een toekenning in aanmerking.
  • Een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds is eenmalig maximaal € 3.000. De bijdrage is bedoeld ter stimulering en niet als structurele ondersteuning.
  Westerkwartier Ga naar de website

  Laatste wijziging: 30 oktober 2020

  Inzendtermijn:

  Uitgelichte criteria

  Grotere projecten in je dorp? Overleg met je gemeente of dit initiatief een plek kan krijgen in de gemeentelijke aanvragen bij NPG

  Ga naar de website

  Laatste wijziging: 29 juni 2021

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Het Loket Leefbaarheid ondersteunt gezamenlijke plannen van inwoners in de provincie Groningen. Je kunt maximaal € 10.000,– aanvragen voor jullie leefbaarheidsinitiatief.

  Provincie Groningen Ga naar de website

  Laatste wijziging: 8 oktober 2021

  Inzendtermijn: 9 november 2021 (ook nog een ronde in maart 2022)

  De MAEX Impuls is een fonds voor initiatieven die hun organisatiekracht willen versterken, een onderdeel dat vaak moeilijk te financieren is.

  Uitgelichte criteria

  Levert jouw zorgzame initiatief social impact in Nederland en wil je je organisatie versterken en/of professionaliseren? Dan kan je van 2 t/m 9 november een aanvraag doen voor de MAEX Impuls Zorgzame Gemeenschappen.

  Provincie Groningen Ga naar de website

  Laatste wijziging: 22 juni 2021

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Draagt bij aan maatschappelijke doelen in een gebied tot 25 km vanaf de Martinitoren.

  Uitgelichte criteria

  • Stichting of vereniging, ingeschreven bij de KvK;
  • De organisatie dient een ‘maatschappelijk belang’, passend bij de doelstellingen van Mamamini. Dit blijkt uit de doelstelling(en) van de organisatie, maar ook uit de feitelijke werkzaamheden.
  • De organisatie is gevestigd binnen het ‘Mamamini Werkgebied*’;
  • De organisatie richt zich met haar activiteiten én doelstellingen op het ‘Mamamini Werkgebied*’;
  25 kilometer rond de martinitoren Ga naar de website

  Laatste wijziging: 26 oktober 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  NSGK ondersteunt organisaties die als doel hebben de positie van kinderen en jongeren met een handicap te verbeteren.

  Uitgelichte criteria

  • Het project draagt direct bij aan een (inclusieve) samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven en spelen. Ontmoeting staat hierbij centraal.
  • Het project moet zorgen voor: een betere toegankelijkheid voor onze doelgroep en/of empowerment van onze doelgroep en/of een positieve beeldvorming bevorderen.
  • De doelgroep van NSGK (kinderen en jongeren met een beperking t/m 30 jaar) en/of hun verwanten moeten waar mogelijk actief betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van het project.

  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 6 november 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Het Oranjefonds geeft financiële bijdragen aan heel uiteenlopende projecten. Het kan gaan om investeringen in bijvoorbeeld een buurt- of opvanghuis maar ook om activiteiten voor jongeren, migranten of ouderen.

  Uitgelichte criteria

  • De aanvragen worden beoordeeld op: maatschappelijke relevantie, behoefte en draagvlak, concrete resultaten en impact, kwaliteit en haalbaarheid, mate van vrijwillige inzet en inbedding en continuïteit.
  • Initiatieven die primair gericht zijn op het bevorderen van gezondheidszorg, kunst en cultuur,  natuur en milieu, onderwijs, politiek, religie en levensbeschouwing en sport en recreatie vallen buiten de doelstelling van het Oranje Fonds.
  • Initiatieven die incidentele en vrijblijvende middelen inzetten komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 26 oktober 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Het Postcode Loterij Buurtfonds is opgezet om buurtprojecten financieel te ondersteunen zodat ze snel gerealiseerd kunnen worden. Op die manier maken we met z’n allen Nederland een stuk mooier! Ook hopen we zo meer mensen te inspireren om ook in actie te komen.

  Uitgelichte criteria

  • Het buurtproject draagt bij aan een leefbare buurt, die de omgeving duurzamer en socialer maakt.
  • Het buurtproject is voor iedereen in de buurt toegankelijk.
  • De aanvrager is een maatschappelijke organisatie zoals een (buurt-) vereniging of stichting.
  • Het buurtproject wordt binnen een jaar nadat de aanvraag is goedgekeurd gerealiseerd.
  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 27 oktober 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland.

  Uitgelichte criteria

  Bijzondere aandacht heeft het Cultuurfonds voor projecten die:
  o gericht zijn op een bijzondere, duidelijk omschreven doelgroep
  o een leemte vullen in het culturele aanbod
  o uitgaan van zelfwerkzaamheid

  • projecten met een overwegend sociaalmaatschappelijk komen niet in aanmerking voor financiering.
  • Is het project bedoeld voor inwoners van een dorp (gemeente)? Doe dan een aanvraag bij de provinciale afdeling.

  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 17 september 2021

  Inzendtermijn: Doorlopend

  De Riki Stichting zet zich in voor een liefdevolle wereld. Wij organiseren jaarlijks landelijke acties in de zomermaanden, herfstperiode en met Kerst en Pasen. Betekenisvolle ontmoetingen zijn hierbij een belangrijk element. Door het geven en ontvangen van herhaalde liefdevolle aandacht ontstaat meer verbondenheid tussen mensen en wordt het aantal geluksmomenten vergroot. Hierbij werken wij structureel samen met ruim 50 Zonnebloemafdelingen, 50 verzorgingshuizen en basisscholen door heel Nederland.

  Uitgelichte criteria

  Op het moment dat wij de Riki Stichting in onze fondsenlijst plaatsten was de website in ontwikkeling en zijn de criteria ons dus onbekend. Neem contact op voor informatie over de mogelijkheden: 020-3454456 of mail@rikistichting.nl.

  Landelijk Ga naar de website

  Laatste wijziging: 6 november 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  De kwaliteit van het landschap en de bebouwing in beeld brengen d.m.v. onderzoek. Ook is er geld voor de inzet van ontwerpers op het gebied van stedenbouw en landschap.

  Uitgelichte criteria

  • Het in beeld brengen van landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten.
  • Het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van het verder ontwikkelen van landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten om de ruimtelijke kwaliteit te versterken.

   

   

  Provincie Groningen Ga naar de website

  Laatste wijziging: 26 oktober 2020

  Inzendtermijn: Elk kwartaal

  Het RWE Cultuurfonds is opgericht om culturele doelen in de Eemsmondregio te ondersteunen.

  Uitgelichte criteria

  • Uitsluitend projecten met een algemeen aanvaard maatschappelijk of cultureel doel komen in aanmerking.
  • De bijdrage is mede-ondersteunend. Dit betekent dat een project niet uitsluitend mag afhangen van de bijdrage van RWE.
  • De bijdrage is bestemd voor kleinschalige projecten

  Gemeentes: Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum Ga naar de website

  Laatste wijziging: 1 september 2022

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Het SamenSpeelFonds helpt organisaties bij het realiseren van een samenspeelplek. Met financiële steun, maar ook met kennis en ervaring.

  Uitgelichte criteria

  Het SamenSpeelFonds helpt organisaties die een samenspeelplek willen realiseren. Dat kan bijvoorbeeld een speeltuinvereniging, buurthuis, buurtvereniging of maatschappelijke organisatie zijn. Om een aanvraag te kunnen doen moet je geregistreerd zijn als stichting of vereniging.

  Verder is het van belang dat er in jouw gemeente nog geen samenspeelplek is: het SamenSpeelFonds wil eerst in elke gemeente minimaal één samenspeelplek realiseren.

  Een samenspeelplek is fysiek toegankelijk en heeft een inclusieve speelcultuur. Dus zowel de fysieke als de sociale barrières moeten uit de weg worden geruimd. Voor de investeringen die daarvoor nodig zijn, kun je een bijdrage aanvragen bij het SamenSpeelFonds. Bijvoorbeeld voor het aanschaffen van speeltoestellen of het aanleggen van een stevige ondergrond of omheining. (Deze kosten moeten het grootste deel uitmaken van je aanvraag.) Daarnaast kun je bij ons terecht voor een bijdrage voor toegankelijke voorzieningen, zoals het sanitair, en ook voor het bevorderen van de sociale toegankelijkheid van de speelplek. In de aanvraag lezen we graag hoe je dit gaat realiseren.

  Landelijk Ga naar de website

  Laatste wijziging: 30 oktober 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Het J.B. Scholtenfonds en H.S. Kammingafonds verlenen bijdragen aan sociale en culturele noden.

  Uitgelichte criteria

  • Bijdragen zijn mogelijk voor activiteiten op cultureel – sociaal – maatschappelijk terrein voor de provincie Groningen.
  • Het moet gaan om activiteiten die geen deel zijn van de normale exploitatie van instellingen c.q. organisaties en in die zin aan te merken zijn als bijzondere activiteiten.
  • Voor dezelfde soort activiteit van een instelling kan hoogstens één maal per drie jaar een bijdrage worden verleend.
  • HSK verleent tot maximaal €40.000 bijdragen voor investeringen bij nieuwbouw of renovatie/basisinrichting van wijkcentra, dorpshuizen, jeugdcentra.

  Provincie Groningen Ga naar de website

  Laatste wijziging: 30 oktober 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Het SNS Fonds wil steun bieden aan maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”.

  Uitgelichte criteria

  • Projecten met een sociaal maatschappelijk of ideëel karakter, dan wel concreet gericht op kunst, cultuur (inclusief onderhoud van nationaal erfgoed), sport, educatie of milieu.
  • Een aanvraag is projectgebonden en de ondersteuning door het Fonds betreft een bepaalde periode en zal nooit van een permanent karakter zijn.

  Grijpskerk, Kommerzijl, Niezijl, Pieterzijl, Visvliet, Munnekezijl en Lauwerzijl Ga naar de website

  Laatste wijziging: 20 december 2022

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Het SNS Fonds Middelstum wil financiële steun bieden aan maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”. Het fonds stelt middelen beschikbaar voor projecten met een sociaal, maatschappelijk of ideëel karakter en is gericht op een verbetering van de leefbaarheid en de samenleving van Middelstum en haar werkgebied, te weten de dorpen Huizinge, Toornwerd, Westerwijtwerd, Kantens, Rottum en Stitswerd.

  Middelstum e.o. Ga naar de website

  Laatste wijziging: 24 augustus 2021

  Inzendtermijn: per jaar zijn er drie momenten om een aanvraag in te dienen

  Ben of ken jij een groep jongeren tussen de 18 en 30 jaar met toffe ideeën om de wereld een beetje mooier te maken? Bij solidariteitsprojecten kun je subsidie krijgen om die ideeën zelf werkelijkheid te maken!

  Uitgelichte criteria

  Alles is mogelijk, zolang jullie samen iets goeds doen voor een ander (bijvoorbeeld jullie buurt of een speciale doelgroep) of voor de maatschappij in zijn geheel (bijvoorbeeld landelijk of voor het klimaat). Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je activiteiten organiseert voor jongeren in het buurtcentrum, senioren lesgeeft in digitale vaardigheden of rolstoelbasketbal organiseert voor kinderen met en zonder beperking. Voor de maatschappij in zijn geheel kun je bijvoorbeeld de Sustainable Development-goals promoten onder mbo-studenten of op festivals in gesprek gaan met mensen om bewustwording omtrent gender(on)gelijkheid te vergroten.

  Alles mag, zolang jullie het maar vrijwillig doen, naast studie of werk en met een groep van minimaal vijf mensen tussen de 18 en 30 jaar.

  Landelijk Ga naar de website

  Laatste wijziging: 24 augustus 2021

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Lokale energiecollectieven in de provincie Groningen (of een bewonersgroep die van plan is een collectief op te richten) kunnen maximaal 6.000 euro aanvragen om de opstartkosten te kunnen betalen. Ook de kosten van het voor de eerste keer ontwikkelen en opzetten van een lokaal energieproject komen voor subsidie in aanmerking.

  Uitgelichte criteria

  • 40% van de projectkosten moet als cofinanciering worden ingebracht. Dit mag in de vorm van vrijwilligersuren, tegen een tarief van 23 euro per uur.
  • Het project moet een positieve bijdrage leveren aan de realisatie van energiebesparing en/of duurzame energieopwekking.
  Provincie Groningen Ga naar de website

  Laatste wijziging: 30 oktober 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Stichting DOEN financiert initiatieven van mensen die risico’s durven nemen om hun baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren.

  Uitgelichte criteria

  • De capaciteit van de planeet is het uitgangspunt (‘groen’).
  • Iedereen kan meedoen, mensen werken samen en helpen elkaar met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’).
  • Kunst en cultuur nemen een centrale plaats in vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’).• De capaciteit van de planeet is het uitgangspunt (‘groen’).
  • Iedereen kan meedoen, mensen werken samen en helpen elkaar met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’).
  • Kunst en cultuur nemen een centrale plaats in vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’).

  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 27 mei 2021

  Inzendtermijn: Doorlopend

  De stichting heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid in de regio en daarbuiten en het doen van uitkeringen op het gebied van levensovertuiging, maatschappelijk werk, volksgezondheid, dierenbescherming, natuur, en milieu- en landschapsbescherming.

  Uitgelichte criteria

  De aanvragende organisatie moet ANBI of SBBI zijn.

  De 3 gemeenten in Noordoost Friesland, maar ook daarbuiten. Ga naar de website

  Laatste wijziging: 26 oktober 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  De stichting heeft als doel het verlenen van financiële steun of steun in andere vorm aan dergelijke projecten die door anderen worden gerealiseerd, één en ander in de ruimste zin van het woord.

  Uitgelichte criteria

  Charitatieve, culturele, educatieve en sociale projecten zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor een bijdrage.

  Appingedam, Beerta, Loppersum, Roodeschool, Spijk, Ten Boer, Uithuizermeeden, Vlagtwedde, 't Zandt. Ga naar de website

  Laatste wijziging: 30 oktober 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Het Maagdenhuis ondersteunt maatschappelijke projecten die gericht zijn op sociale activering van kwetsbare doelgroepen. Jongeren en ouderen zijn de primaire doelgroepen.

  Uitgelichte criteria

  • Eenmalige investeringen, en verbouwings-kosten komen niet in aanmerking voor subsidie.
  • Geen bijdragen voor projecten met een overwegend cultureel/ kunstzinnig karakter. Het Maagdenhuis kan bijdragen aan projecten met een sociaal-maatschappelijke insteek.

  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 10 november 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Jaarlijks ondersteunt de stichting Sobriëtas een aantal activiteiten en projecten die hulpverlening bij armoede gerelateerde verslavingszorg bevorderen. Sobrietas richt zich op hulp die niet wordt geboden door overheidsinstellingen of professionele hulpverleners.

  Uitgelichte criteria

  • de herkomst van de subsidie bekend te maken.
  • te worden aangevraagd op basis van een projectvoorstel.
  • Een project kan maximaal gedurende drie jaar een subsidie ontvangen. Het bestuur van Stichting Sobriëtas beslist na elk jaar over het vervolg.
  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 19 mei 2020

  Inzendtermijn: april, september en december

  Stichting voor Elkaar steunt lokale goede doelen die een breed publiek aanspreken. Dit zijn bij voorkeur projecten waarbij mensen elkaar ontmoeten, waar er ruimte is voor persoonlijk contact, dicht bij huis.

  Uitgelichte criteria

  • Behoeft altijd een donatie voor tastbare en duurzame hulpmiddelen.
  • De aanvrager is lid van Univé
  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 20 december 2022

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Sommige initiatieven uit de gemeenschap vragen wat extra zorg en steun om te realiseren. Daarom stelt de Stichting Wildervank Fonds middelen beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”. Steun aan projecten die gericht zijn op de verbetering van de lokale of de regionale samenleving, projecten met een sociale, culturele of ideële strekking.

  Uitgelichte criteria

  Juist op kleinschalig niveau zijn er vele initiatieven die opereren zonder enig commercieel, politiek of religieus doel. Echter, dit soort charitatieve, culturele, sociale of educatieve projecten zonder winstoogmerk beschikken veelal niet over voldoende middelen om hun doelen te verwezenlijken, en komen daardoor moeilijk van de grond. Dergelijke projecten “in de knop” kunnen een beroep doen op de Stichting Wildervank Fonds. Ten einde te proberen met ondersteuning van dit Fonds tot bloei te komen.

  Wildervank e.o. Ga naar de website

  Laatste wijziging: 5 juli 2022

  Inzendtermijn: 3 oktober 2022 t/m 31 december 2023

  Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? Dan is deze nieuwe investeringssubsidie interessant zijn voor u. Eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed worden hiermee tegemoet gekomen in de kosten om te verduurzamen. De regeling opent in het najaar van 2022.

  Uitgelichte criteria

  • Op basis van een energieadvies voert u verduurzamingsmaatregelen uit;
  • U voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf u voert een integraal verduurzamingsproject uit;
  • Uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Is uw vastgoed opgeleverd na 2012? Dan komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting;
  • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt, is geen andere subsidie verleend;
  • U start met de verduurzamingsactiviteiten vanaf 3 oktober 2022. Dit houdt in dat u pas vanaf 3 oktober 2022 een contract mag aangaan met een aannemer die de activiteiten gaat uitvoeren;
  • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen twee jaar na subsidieverstrekking. Een integraal project moet u realiseren binnen 3 jaar na verstrekking.
  Landelijk Ga naar de website

  Laatste wijziging: 12 november 2021

  Inzendtermijn: Bekijk de website van de provincie voor de huidige aanvraagperiode.

  Organiseert u een evenement in de provincie Groningen dat past bij het DNA van Groningen (ruimte, pioniersgeest en karakter)?

  Uitgelichte criteria

  Het evenement (onderdeel A):

  • Vindt plaats in de provincie Groningen.
  • Sluit aantoonbaar aan bij het DNA van Groningen/regionale identiteit. Indien het evenement niet aansluit bij het DNA van Groningen kan er alleen een aanvraag worden ingediend bij deze subsidieregeling voor onderdeel B, aanvullende activiteiten of arrangementen (niet voor het evenement zelf).
  • Zoekt de verbinding met lokale ondernemers (bijvoorbeeld toeristische arrangementen), wijst bezoekers op of werkt samen met Groningse bezienswaardigheden, attracties, routes en/of andere evenementen.
  • Trekt minimaal 500 (fysieke) bezoekers of deelnemers.
  • Heeft minimaal een bovenregionale uitstraling en overstijgt lokale belangen.
  • Krijgt gemeentelijke cofinanciering van de gastgemeente.
  • Scoort ten minste 30 punten na rangschikking aan de hand van de verdeelcriteria in de regeling.
  Provincie Groningen Ga naar de website

  Laatste wijziging: 12 november 2021

  Inzendtermijn: Zie website provincie voor de datum van de eerstvolgende tender.

  Organiseert u een groot, terugkerend en beeldbepalend evenement in de provincie Groningen met minimaal 3000 bezoekers en landelijke uitstraling?

  Uitgelichte criteria

  Het evenement;

  • Vindt plaats in de provincie Groningen.
  • Trekt minimaal 3.000 (fysieke) bezoekers of deelnemers.
  • Heeft landelijke uitstraling, af te meten aan minimaal bovenregionale media-aandacht en (inter)nationale herkomst van bezoekers/deelnemers van het evenement.
  • Is geschikt voor een groot publiek en is toegankelijk voor een breed publiek (geen besloten karakter).
  • Draagt bij aan de promotionele waarde en het imago van de provincie Groningen.
  • Krijgt gemeentelijke cofinanciering van de gastgemeente.
  Provincie Groningen Ga naar de website

  Laatste wijziging: 22 juni 2021

  Inzendtermijn: Doorlopend

  Financiert lokale kleinschalige projecten die bijdragen aan welzijn of het fijn samenleven in de buurt.

  Uitgelichte criteria

  Elkaar helpen. Dat zit in het DNA van Univé. Samen risico’s voorkomen. En als er toch iets misgaat de gevolgen zoveel mogelijk beperken. Stichting Univé Buurtfonds ondersteunt allerlei initiatieven en activiteiten die daar écht aan bijdragen. Bij u in de buurt. Kleinschalig. Maar wel met een blijvend effect. Bent u bezig met een mooi project in uw buurt? Of wilt u een project opzetten? Kijk dan of wij u kunnen helpen.

  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 10 november 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  het Dr. C.J. Vaillant Fonds, steunt sinds 1997 een breed palet aan goede doelen en waardevolle initiatieven met een duidelijke relatie met de (geestelijke) gezondheidszorg en/of maatschappelijk doel.

  Uitgelichte criteria

  • Iedere als ANBI erkende organisatie of een door de overheid erkende
   instelling zoals ziekenhuizen en scholen kan het Fonds om financiële
   ondersteuning vragen.
  • Er moet een duidelijke relatie zijn met de (geestelijke) gezondheidszorg en/of maatschappelijk doel.
  • Het project mag nog niet gestart zijn en moet binnen één jaar na
   toekenning gerealiseerd worden

   

  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 19 mei 2020

  Inzendtermijn: Doorlopend

  VSB fonds verleent financiële steun aan projecten die een samenleving dichterbij brengen waarin iedereen meedoet. Ook steunt ze kunst en cultuur in de breedste zin van het woord.

  Uitgelichte criteria

  • Alleen projecten die de ontwikkeling van mensen centraal stellen en hen in staat stellen mee te doen aan de samenleving worden gesteund.
  • De aanvraag draagt bij aan één van de volgende thema’s: ontmoeten, participeren, bewustzijn, inspireren.
  Nederland Ga naar de website

  Laatste wijziging: 6 november 2020

  Inzendtermijn: Indieningstermijn t/m 13 december 2019 (tot 13.00 uur)

  Het geven van een duurzame en kwalitatieve impuls aan de ecologie en economie van het Waddengebied. Vooral het thema ‘lokale innovatie’ is voor dorpen interessant. Subsidiabel zijn activiteiten die de vitaliteit en de sociaaleconomische duurzaamheid van lokale gemeenschappen verbeteren, en die bijdragen aan nieuwe netwerken of versterking van bestaande netwerken.

  Uitgelichte criteria

  • Projecten vallen binnen één van de hoofddoelen van het programma.
  • Aanvullende criteria zijn opgesteld per thema.
  Waddenregio Ga naar de website

  Laatste wijziging: 30 oktober 2020

  Inzendtermijn: Meerdere rondes: 2020: indienen vóór 1 juli, 15 oktober 2021: vóór 1 maart, 1 juli, 15 oktober; 2022: vóór 1 maart, 1 juli, 15 oktober 2023: vóór 1 maart, 1 juli.

  Voorzieningen en de zorg in onze provincie versterken, verbeteren en toekomstbestendig maken.

  Uitgelichte criteria

  • Draagt bij aan een efficiënte voorzieningen- en zorginfrastructuur en daarmee de leefbaarheid van het gebied.
  • Speelt in op de opgaven die het gevolg zijn van de veranderende samenstelling van de bevolking en een veranderende zorgbehoefte (toekomstgericht) en speelt in op een efficiënte zorginfrastructuur van het gebied.
  • Bij de bouw of verbouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) richt uw project zich op de combinatie van meerdere functies en/of voorzieningen onder één dak en dient de functie ‘zorg’ onderdeel uit te maken van het project.

  Provincie Groningen Ga naar de website