• Archeologische opgraving in historisch wierdedorp Westeremden

  Op maandag 8 juni start de archeologische opgraving in het hart van het Groningse wierdedorp Westeremden. Het dorpshuis aldaar, een van de oudere gebouwen in het dorp, wordt verbouwd en versterkt vanwege de aardbevingen. De (latere) aanbouw achter het pand is zelfs compleet gesloopt. Op het terrein achter het dorpshuis vindt de opgraving plaats. De opgraving wordt uitgevoerd door MUG Ingenieursbureau. Belangstellende vrijwilligers helpen mee bij de opgraving.

  Het bestuur van het Dorpshuis heeft veel moeite gedaan om de ingrijpende verbouwing van het dorpshuis mogelijk te maken. Er zijn verscheidene fondsen aangesproken zoals het versterkingsbudget van de NCG. Daarnaast heeft het bestuur diverse subsidies en donaties binnengehaald. De voornaamste geldverstrekkers zijn o.a. de gemeente Loppersum, Provincie Groningen, VSB-fonds, Oranjefonds, Fonds Eemsmond en het project ‘Elk Dorp Een Duurzaam Dak’. Dorpsgenoot en architect Geir Eide heeft een prachtig ontwerp gemaakt voor het nieuwe dorpshuis. Doel is om het dorpshuis weer geschikt te maken voor de wensen van deze tijd.

  Inzet vrijwilligers bij het onderzoek

  Bij het archeologisch onderzoek wordt het dorp volop betrokken en krijgen vrijwilligers de kans om mee te graven. Er hebben zich zo’n 10 personen aangemeld.

  Professioneel onderzoek, boorkernen en sleuven

  Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door professionele archeologen en wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een van de doelen van het archeologisch onderzoek is om meer te weten te komen over de bewoningsgeschiedenis van de wierde van Westeremden.
  Om dit te onderzoeken zijn al eerder enkele diepte boringen op het terrein gedaan waarbij de grond tot op meters diepte naar boven is gehaald. Deze boorkernen zijn onderdeel van het onderzoek en geven een goed beeld van de opbouw van de grond van de wierde.

  Tijdens de opgraving wordt in elk geval een drie meter brede en achttien meter lange sleuf gegraven, die nauwkeurig wordt afgegraven. Eventele vondsten worden ingetekend, gefotografeerd en bewaard. Mogelijk wordt een tweede sleuf gegraven. De totale opgraving duurt 3, maximaal 4 dagen.

  Westeremders zijn reuze benieuwd naar de resultaten, immers zo vaak wordt er niet een opgraving gedaan. Bekend is uiteraard het runenhoutje uit Westeremden dat in de twintiger jaren van de 19de eeuw uit de Westeremdense bodem kwam (te zien in het Groninger Museum). In 2016 is bij de aanleg van riolering een stukje van de vroegmiddeleeuwse wierde onderzocht en dat leverde munten, aardewerk, slachtafval en metaalslakken op. Verder zijn toen (mest)kuilen, een waterput en meerdere plaggenwanden en huisvullingen van zeker vier plaggenhuizen uit de vroege middeleeuwen ontdekt.

  Educatief programma woensdag 10 juni

  Op de derde opgravingsdag is er een speciaal Kinderprogramma. Kinderen van de Abt Emoschool komen langs en krijgen uitleg over de opgraving, over de historie van het dorp en over wat nou precies een wierdedorp is.

  Later, als de opgravingsresultaten bekend zijn, organiseert Westeremden een publieksdag. Doel is om dorpsbewoners en andere belangstellenden op een aansprekende manier kennis te laten maken met de historie van Westeremden.

  Westeremden online

  Op de website van het dorp https://westeremden.online/ zal gedurende de opgraving bijgehouden worden wat er wordt gevonden en hoe de opgraving verloopt.