• De lange afstandsloper uit Jonkersvaart

  Je hebt sprinters en lange afstandslopers. Als je een bouwproject als dat in Jonkersvaart van de grond wil krijgen, moet je tot de laatste categorie horen. Dat bleek uit de toespraak van Jacob van der Werk, voorzitter van de werkgroep Wonen uit Jonkersvaart. Hij liet ons op 9 november 2016 in treffende bewoordingen deze lange afstandsloop meebeleven, de dag waarop door wethouder Jan Vos  van de gemeente Marum de start van de bouw met een officiële handeling in gang werd gezet. Daarvoor diende een maar liefst 15 m grote grondboor.

  Jonkersvaart1De lange weg die aan deze start vooraf ging, begon met de ‘Dorpsvisie Jonkersvaart’, al in 2010 gestart onder begeleiding van Groninger Dorpen. De dorpsvisie werd opgebouwd rond vier W´s: Wonen, Wijsheid, www en Wegen. De W van wonen kreeg de grootste prioriteit: de realisatie van betaalbare nieuwbouw in het dorp.
  Jonkersvaart nam zelf het initiatief: plannen ontwikkelen voor opvulling van het lint.
  Een Werkgroep Wonen ging als vervolg hierop in overleg met de gemeente Marum. Dat overleg, zo vertelde Jacob van der Werk, verliep positief en dat bleef in de hele planvorming zo.
  Eerst werd door middel van een enquête de behoefte in beeld gebracht. Die enquête leverde een hoge respons op, waarbij de groep jongeren en starters op nummer 1 stond.
  Voor de locatie werd met medewerking van de grondeigenaar een geschikte plek gevonden die goed aansloot op de bestaande lintbebouwing. Ook de afstand tot de basisschool bleek maar kort.
  Voor de ontwikkeling van de locatie moest echter nog wel medewerking van Gedeputeerde Staten worden verkregen, want de gronden lagen buiten het door de provincie aangewezen “bestaand bebouwd gebied”. Ook wilde de provincie inzicht in de manier van bouwen.
  Het overleg daarover tussen dorp, gemeente en provincie nam de nodige tijd in beslag (in 2014/2015), maar uiteindelijk kreeg de gemeente en daarmee Jonkersvaart groen licht.
  Samen met de stedenbouwkundige (Rho Leeuwarden) en de architect (Martini Groningen) werd het plan uitgewerkt. Dat resulteerde in twee woongebouwen voor ieder vier woningen plus een vrijstaande woning die inmiddels aan de westkant is gebouwd voor een inwoner van Jonkersvaart. Het kaartje laat zien waar de twee woongebouwen komen; de nieuwe vrijstaande woning staat naast het westelijke woongebouw.

  Jonkersvaart2Alle acht te bouwen woningen zijn intussen verkocht, veelal aan jonge huishoudens.
  De formele procedure kon in 2015 van start, er waren geen bezwaren, maar er bleek een nieuwe hobbel toen het beoogde bouwbedrijf failliet ging. Notebomers bouwbedrijf, bekend in de regio, nam het project over waarmee de uitvoerbaarheid gewaarborgd werd. Op die wijze, zo besloot Jacob van der Werk, is een belangrijke invulling  gegeven aan de W van wonen uit de dorpsvisie.

  De nieuwe bewoners waren bij het slaan van de eerste paal ook aanwezig, ze konden een voorproefje van hun woonsituatie krijgen en  kennis met elkaar én met andere bewoners maken.

  Wethouder Vos stelde vast dat in Jonkersvaart een bijzonder project wordt gerealiseerd, dat van onderop – door het dorp zelf – is opgesteld en dat samen met de mensen van de gemeente verder is gebracht om de nodige vergunningen te kunnen verlenen. Uniek omdat de burgers van Jonkersvaart zelf initiatiefnemers voor de planvorming zijn geweest.

  Jonkersvaart3En dus: de lange afstandsloper was gefinisht, de bouw gestart!
  Naar verwachting zijn de woningen over zo’n negen maanden gereed. Waarmee is aangetoond dat passende nieuwbouw in kleine kernen met het nodige doorzettingsvermogen, medewerking van gemeente en provincie én vooral met draagvlak uit het dorp geen illusie hoeft te zijn.
  Het project laat zien, dat goede initiatieven in kleine dorpen lonen! Als je maar het uithoudingsvermogen van een lange afstandsloper hebt!

  Door Ton Hoekstra, vrijwilliger Groninger Dorpen.