• Gebiedsproces transitie landelijk gebied

    In de zomer van 2022 presenteerde het Rijk haar startnotitie voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) met daarin de doelen voor natuurherstel (met als onderliggende opgave de reductie van stikstof), water en klimaat. Dit moet per provincie leiden tot een gebiedsprogramma voor een toekomstbestendig landelijk gebied, om toe te werken naar een integrale oplossing om uit de stikstofimpasse te komen en de agrarische sector perspectief te bieden. Het Rijk heeft de provincies gevraagd op 1 juli 2023 een gebiedsprogramma aan te leveren, een zogeheten 1.0 versie, met daarin zo concreet mogelijk maatregelen. Dit is een wettelijke verplichting op grond van de wet stikstofreductie en natuurverbetering. Vervolgens moet dit leiden tot een uitgewerkt gebiedsprogramma in 2024.

    Volgens de huidige planning moeten de provincies uiterlijk 30 september 2024 een gebiedsplan aanleveren bij het Rijk. De provincie neemt een deel van 2024 de tijd om met de gebieden toe te werken naar passende maatregelen en een Groningse kaart. Daarbij vindt de provincie het belangrijk dat iedereen die dat wil zijn of haar inbreng kan hebben in het gebiedsplan.

    Dat is een opmaat naar het al dan niet starten van gebieds-/herinrichtingsprojecten met meer gedetailleerde planvorming en uitvoering.

    Lees meer over dit onderwerp op de site van de provincie.