• Groninger Dorpen blij met steun gemeenten en Provincie voor lobby buurt- en dorpshuizen

  De Provincie Groningen en alle Groningse gemeenten (via de Vereniging Groninger Gemeenten) pleiten via een brief bij het Rijk om buurt- en dorpshuizen toe te laten tot de schaderegeling TOGS waardoor buurt- en dorpshuizen die schade oplopen door de gedwongen sluiting vanwege corona, een beroep kunnen doen op € 4000,- (mits zij aan de voorwaarden van de regeling voldoen). Aandacht hiervoor ook via DvhN en RTV Noord waarin gedeputeerde van Dekken opkomt voor leefbaarheid in brede zin en ruimte bepleit voor herbezinning: “We moeten goed kijken wat straks nodig is in onze provincie“. Ook is er een gezamenlijke brief (lees hier bijbehorend persbericht) van een 8-tal provincies onderweg naar Den Haag met eenzelfde strekking. Hiermee is er vanuit de overheden brede steun voor de acties ten behoeve van de leefbaarheid en dorps- en buurthuizen in het bijzonder zoals die vanuit onder meer de Landelijke Vereniging Kleine Kernen en Groninger Dorpen zijn opgezet.

  Groninger Dorpen is erg blij met deze steun. Tegelijkertijd hopen we dat de verschillende overheden (gemeenten, Provincie, Rijk) maatregelen nemen die elkaar aanvullen: het Rijk door buurt- en dorpshuizen toe te laten tot de schaderegeling TOGS of middelen beschikbaar te stellen voor lagere overheden om maatwerkoplossingen te kunnen bieden, de Provincie door een noodfonds in te richten (bijvoorbeeld zoals dat in Gelderland is opgezet) en gemeenten met extra lokale steunmaatregelen. Diverse gemeenten in Groningen hebben hierin al zaken opgepakt. Via Groninger Dorpen is gemeente specifieke informatie opgevraagd en zijn gemeenten actief in gesprek met buurt- en dorpshuizen.

  Groninger Dorpen zet haar lobby en contacten verder voort, want er is tot nu toe nog onvoldoende resultaat bereikt! We blijven de oproep tot steun voor buurt- en dorpshuizen actief onder de aandacht brengen. Met financiële compensatie krijgt de belangrijke ontmoetingsfunctie van buurt- en dorpshuizen voor de toekomst een goede kans om te blijven bestaan. Met name de buurt- en dorpshuizen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun exploitatie (en dat zijn er veel) komen door de coronacrisis in de problemen. En deze situatie komt juist op het platteland, in de dorpen – waar veel zelfwerkzaamheid is – veel voor. Het kan niet zo zijn dat juist nu in deze crisistijd buurt- en dorpshuizen niet of onvoldoende ondersteund worden.

  Een digitaal werkbezoek vanuit het CDA met aandacht voor dorpshuizen

  Afgelopen week bracht een aantal politici van het CDA (vanuit raden, staten en Tweede Kamer) een digitaal werkbezoek aan Groninger Dorpen om de situatie te bespreken. De dorpshuizen uit Kolham, Zuidwolde en Borgercompagnie hebben bij deze gelegenheid hun situatie toegelicht:

  Dorpshuis ’t Mainschoar in Kolham

  Is als stichting zelf verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het gebouw. Kunnen geen gebruik maken van de schaderegeling Covid-19 (TOGS). Hebben een beheerder in dienst en kunnen wel gebruik maken van de NOW regeling waardoor zij 3 maand een deel van de loonkosten vergoed krijgen. Deze periode waarin de deuren dicht moeten is normaal gesproken juist een hele drukke periode. Als dit zo doorgaat komt op korte termijn het betalen van de vaste lasten in gevaar.

  Dorpshuis De Kern Zuidwolde

  Zijn ook zelf verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het gebouw. Het dorpshuis draait volledig op vrijwilligers. Zijn net bezig met afronding van grootschalige verbouwing. Inzet van vrijwilligers voor het klussen in het dorpshuis op dit moment niet goed mogelijk vanwege het advies om thuis te blijven en de anderhalve meter. Opbrengst uit bar en zaalhuur zijn nodig om de vaste kosten zoals aflossing hypotheek, energie en verzekering te dekken. Kunnen geen gebruikmaken van TOGS.

  Dorpshuis Borgercompagnie

  Een nieuw dorpshuis dat nog geen reserves heeft kunnen opbouwen. Zijn zelf verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het gebouw. Het dorpshuis draait volledig op vrijwilligers. De gemeente Veendam geeft een kleine exploitatiesubsidie. Zijn nog bezig met fondsenwerving voor de verbouw van het dorpshuis (voorheen voetbalkantine). Maar een fonds als het Oranje Fonds neemt in deze coronatijd geen reguliere aanvragen in behandeling. Hebben een relatief klein gebouw waardoor activiteiten met anderhalve meter afstand erg lastig gaan worden. Kunnen geen gebruik maken van TOGS.