Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Veelgestelde vragen buurt- en dorpshuizen over nieuwe coronamaatregelen (update!)

  Donderdag, 19 november 2020

  Momenteel gelden er in Nederland weer strengere coronamaatregelen. Dorps- en buurthuizen hoeven niet dicht, maar het horecagedeelte van het dorps- of buurthuis moet wel dicht. Dat betekent dat er geen drank of eten verkocht of genuttigd mag worden in het dorps- of buurthuis. In overleg met de Veiligheidsregio Groningen is onderstaande lijst met veel gestelde vragen (en de bijbehorende antwoorden) opgesteld. Dit n.a.v. de nieuwe maatregelen afgekondigd bij de persconferentie van 13 oktober.

  Moet het dorps- of buurthuis dicht?
  Nee, het dorps- of buurthuis hoeft niet dicht. Alleen het horecagedeelte van het dorps- of buurthuis moet dicht. Dat betekent dus dat de bar dicht gaat en dat er geen drank of eten verkocht of genuttigd mag worden in het dorps- of buurthuis. Andere activiteiten zoals vergaderingen van verenigingen, clubs of het muziekkorps mogen gewoon gebruik blijven maken van het dorpshuis. In de pauze kunnen de verenigingen en clubs helaas geen koffie of thee drinken, aangezien het horecagedeelte dicht is. Het is niet toegestaan om eigen consumpties mee te brengen naar het dorps- of buurthuis.*

  Een afhaalpunt in een dorps- of buurthuis is wel toegestaan (het is daarbij niet toegestaan om het afgehaalde eten en drinken mee te nemen in een andere ruimte in de inrichting of voor de deur op de stoep), maar na 20:00 uur mag er bij het afhalen geen alcohol meer worden verkocht. Er moeten bij afhaal maatregelen worden getroffen waardoor de aanwezigen in en bij de toegang tot de eet- en drinkgelegenheid te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt. 

  Het dorps- of buurthuis moet vanaf 1:00 tot 7:00 gesloten zijn, of eerder als er in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (AVP) andere tijdstippen gelden voor openings- of sluitingstijd.

  *Sommige activiteiten in het buurt- of dorpshuis zullen wellicht meerdere uren duren. Het meenemen van een flesje water of een boterham voor persoonlijk gebruik is niet verboden in de noodverordening.

   Mag het buurt- of dorpshuis open wanneer het maar 1 zaal heeft? (een zaal waar ook een bar staat die nu dus niet gebruikt wordt/gesloten is)
  Ja, dat mag. Eet- en drinkgelegenheden moeten gesloten zijn. Maar het dorpshuis is geen kroeg. Let wel op de overige regels t.a.v. samenkomsten en gezelschap.

   De bar en de keuken van het buurt- of dorpshuis moeten nu dus dicht, andere activiteiten mogen doorgaan. Gelden daarvoor nog steeds de overige coronaregels zoals de 1,5 meter, het reserveren, de gezondheidscheck, de registratie en de vaste zitplaats?
  De algemene regels gelden nog steeds. Men moet:

  1. maatregelen treffen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft;
  2. hygiënemaatregelen treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan;
  3. maatregelen treffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;
  4. ervoor zorgen dat de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, tenzij de aanwezigen niet verplicht zijn 1,5 meter afstand tot elkaar te houden; en
  5. ervoor zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats of afgebakende locatie is toegewezen, daarvan gebruik maken.

  Verder is het voor samenkomsten gericht op verrichtingen van vermaak verplicht om:

  • te werken met reservering, waarbij geldt dat een reservering voor meer dan vier personen niet is toegestaan;
  • de aanwezigen te placeren, waarbij geldt dat placering niet mag plaatsvinden in groepen van meer dan vier personen, tenzij het om personen of gevallen gaat die vallen onder een uitzondering;
  • de gezondheid van de aanwezigen vooraf te verifiëren.

  Hoeveel bezoekers mag ik ontvangen in het dorps- of buurthuis 4 of 30?
  Per zaal of ruimte mag het dorps- of buurthuis maximaal 30 personen ontvangen (exclusief personeel), mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. De groepsgrootte van 4 heeft betrekking op het aantal personen dat een groep mag vormen, bijvoorbeeld door aan één tafel te zitten. Er mogen bijvoorbeeld 7 tafels met 4 personen in een ruimte zitten dat maakt 28 en valt binnen het maximum van 30 personen. Er zijn uitzonderingen mogelijk: zo geldt het verbod om een groep van meer dan 4 personen te vormen niet voor een gezamenlijk huishouden of voor personen tot en met 12 jaar. De kinderen tot en met 12 jaar tellen wel mee voor het totaal aantal personen van 30.

  Mag een uitvaart- of crematiedienst wel doorgaan in het dorps- of buurthuis?
  Een uitvaart of crematie mag wel doorgaan in een dorps- of buurthuis. Voor uitvaarten mogen in totaal maximaal 100 personen aanwezig zijn (uiteraard onder de voorwaarde dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd is). Deze uitzondering geldt voor zowel de beperking van samenkomsten als het groepsvormingsverbod. Voor meer informatie over begrafenissen kijk bij de veelgestelde vragen van de RVO  of de website van Uitvaartinformatie.nl.

  Wanneer een Uitvaartplechtigheid in ons Dorpshuis wordt gehouden, mag er dan bij de condoleance, die aansluitend na de ter aarde bestelling op de begraafplaats, koffie/thee/fris worden geserveerd?
  Ja, er geldt er een uitzondering voor eet- en drinkgelegenheden in locaties waar de uitvaartplechtigheid plaatsvindt. Die eet- en drinkgelegenheden kunnen geopend blijven gedurende de periode dat de activiteit plaatsvindt. Direct na afloop van een uitvaartceremonie is dus een bijeenkomst mogelijk voor alléén de deelnemers aan de uitvaartceremonie waarbij voor koffie, thee of andere eet- en drinkwaren wordt gezorgd. Daarbij geldt dat alcohol slechts toegestaan is tot 20 uur. Hierbij blijven de regels gelden van 1,5 meter afstand. 

  Mag er gesport worden in het dorps- of buurthuis?
  Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt dat sporten (alleen recreatief, sportwedstrijden zijn verboden) alleen mag op 1,5 meter afstand. Het sporten mag, zowel individueel als in teamverband, met niet meer dan 4 personen. Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). In een ruimte mogen maximaal 30 personen sporten in groepjes van maximaal 4 personen. De groepjes van 4 personen moeten onderling en tussen de groepjes 1,5 meter afstand houden. Gymnastiek of yoga kan dus gewoon doorgaan in het dorps- of buurthuis.
  Tussen de groepjes moet een duidelijke afbakening zijn en de groepjes mogen niet met elkaar mengen.

  Voor kinderen (tot 18 jaar) geldt bij sporten het verbod om groepen groter dan 4 personen te vormen niet. Zij mogen individueel en in teamverband sporten. Wedstrijden zijn toegestaan mits dit met onderlinge teams van de eigen club is. Deze regel is ingevoerd om het aantal reisbewegingen te beperken.
  Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten, zolang de groepjes minimaal 1,5 afstand tot elkaar houden, duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en de groepjes mogen niet mengen. De groepsleden moeten onderling ook 1,5 meter afstand bewaren, tenzij het gaat om personen tot en met 17 jaar.
  De sportkantine is gesloten, maar ook de kleedkamers en douches. Toiletten mogen wel geopend blijven.

  Kijk voor meer informatie op de website van het NOC*NSF.

  Mag het muziekkorps of het zangkoor nog oefenen in het dorps- of buurthuis?
  Het korps mag oefenen in het dorps- of buurthuis, mits er aan de betreffende maatregelen wordt voldaan. Lees het KNMO protocol voor de maatregelen voor muziekkorpsen. Het verbod om groepen van meer dan 4 personen te vormen geldt niet, het maximum van 30 personen geldt wel.

  Het is verboden om de publieke ruimte in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar, voor professionele zangers in groepsverband, voor zang als onderdeel van de belijdenis van godsdienst of levensovertuiging en bij betogingen en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties, mits de richtlijnen die zijn opgenomen in het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 30 juni 2020 in acht worden genomen. 

  Het verbod op gezamenlijk zingen geldt vanaf nu ook voor amateur zangkoren.

  Lees de actuele informatie over de richtlijnen voor koren bij Korennetwerk.

  Kan er nog gebiljart, geschaakt, gedamd of gedanst worden in het dorps- of buurthuis?
  Het biljarten, schaken en dammen kan gewoon doorgaan (alleen recreatief, sportwedstrijden zijn verboden), alleen mag er helaas geen eten en drank verstrekt worden. Het biljarten, schaken en dammen moet op 1,5 meter afstand van elkaar en er mogen niet meer dan 4 per groepje biljarten. Het maximaal aantal personen in een ruimte blijft 30.

  Dansen kan nog wel, maar op 1,5 meter afstand. Eerder was hier een uitzondering op, maar nu moet ook bij het dansen 1,5 meter afstand gehouden worden.  

  Wanneer er in je buurt- of dorpshuis zorgactiviteiten plaatsvinden, bijvoorbeeld dagbesteding, mag er dan wel koffie, thee, fris genuttigd worden?
  Als een zorgaanbieder reguliere activiteiten aanbiedt in een externe locatie (bijvoorbeeld een buurt- of dorpshuis), wordt dat gezien als een locatie van de zorgaanbieder. Er mag dan koffie, thee en fris genuttigd worden.
  Deze lijn wordt ook gehanteerd voor onderwijsinstellingen (die bijvoorbeeld een examen extern laten plaatsvinden). In het algemeen iets als zorgactiviteit benoemen, levert een te ruime toepassing op. Bij een activiteit die je in zijn algemeenheid als zorgactiviteit kan benoemen mag er dus geen koffie, thee, fris genuttigd worden.

  Mag er bij kinderactiviteiten ranja geschonken worden?
  Heel formeel gesteld maakt de regeling geen verschil tussen ranja, koffie of bier, ook geen onderscheid in leeftijd. De landelijke lijn is hier strak.
  Wel geeft de Veiligheidsregio richting gemeenten aan met enige coulance hier naar te kijken, met name in geval van kinderactiviteiten, omdat deze doelgroep veel minder beperkingen kent, zoals t.a.v. groepsvorming en afstand houden. Uitgangspunt blijft: liever niet.