Over ons

Groninger Dorpen is de koepel van alle buurt- en dorpshuizen en dorpsorganisaties in onze mooie provincie Groningen.

Groninger Dorpen versterkt de leefbaarheid in dorpen, ondersteunt bewonersinitiatieven met kennis en advies en behartigt hun belangen.

Vereniging Groninger Dorpen

Het Dagelijks Bestuur (DB)

Het DB bestaat uit drie bestuursfuncties: voorzitter, secretaris en penningmeester. Het DB is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en houdt zich bezig met de visie, de koers en strategie. Het DB werkt hierin nauw samen met de directeur van Groninger Dorpen. Het DB valt onder de verantwoordelijkheid van het AB. Het DB vergadert maandelijks.

Het Algemeen Bestuur (AB)

Het Algemeen bestuur van de vereniging Groninger Dorpen bestaat uit elf ervaren en betrokken bestuurders, met affiniteit voor de leefbaarheid van het Groninger platteland. Ze zijn een vertegenwoordiging uit de verenigingsleden en het netwerk van Groninger Dorpen.

Bestuursleden vertegenwoordigen Groninger Dorpen bij de eigen activiteiten, in stuurgroepen en bij projecten en in bijeenkomsten waar de leefbaarheid van het platteland het thema is. Het AB vergadert vier keer per jaar.

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Stichting Ondersteuning Groninger Dorpen

Naast de vereniging Groninger Dorpen is er de Stichting Ondersteuning Groninger Dorpen. Het bestuur van Stichting Ondersteuning Groninger Dorpen wordt gevormd door het DB van de vereniging Groninger Dorpen.

De stichting Ondersteuning Groninger Dorpen heeft als doel:

  • Het uitvoeren van opdrachten van de vereniging Groninger Dorpen en/of derden in het kader van de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging Groninger Dorpen, het aangaan van contracten voor zover verband houdend met de doelstelling van de vereniging Groninger Dorpen.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De bestuursleden zijn te bereiken via info@groningerdorpen.nl

Logo

Ons logo verbeeldt de Groninger dorpen. De kerken, de wierden, de molens, de luchten. En niet te vergeten de buurt- en dorpshuizen. Ontmoeting. Alles waar we trots op zijn! Download hieronder ons logo in verschillende bestandsformaten. Vraag je wel even toestemming voordat je ons logo gebruikt?